നിങ്ങടെ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ സവർണ്ണ വിപ്ലവം മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ ചിലവിൽ നടത്താൻ നോക്കിയാൽ സഹിഷ്ണുതയോടെ നോക്കിയിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ.

Top