നാളെയൊരു വർഗ്ഗീയ കലാപമുണ്ടായാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശൂലവുമായെത്തുന്നത്‌ അയൽവാസിയായ, എന്നും നാം ഇഫ്‌താറിനു ക്ഷണിച്ച, ‘നല്ലവനായ’ ആർ എസ്‌ എസുകാരൻ തന്നെയാകും, ഉറപ്പ്‌ !!

Top