നവ ജന സമൂഹം നവ ജനാധിപത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സങ്കൽപനത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപമായിരുന്നു ഉത്തരകാലം റീലോഞ്ചിങ് കൂടിച്ചേരൽ

Top