നമ്മുടെ സുഖകരമായ നിത്യ ജീവിതത്തെ ഒരൊറ്റ ദിവസമെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച്‌, അത്ര സുഖകരമല്ലാത്തൊരു ലോകവും മനുഷ്യരും ഇതേ മണ്ണിൽ നിങ്ങളുടെ സുഖവാസത്തിനു മധ്യെ ഉണ്ട്‌ എന്നറിയിക്കുക എന്നതുതന്നെയാണു ഹർത്താലിലെ വിപ്ലവം!

Top