ദേശീയതയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ‘ഭ്രാന്തി’നെ വെറുതെ വിടാൻ കഴിയാത്ത നോർമലൈസിംഗ് രാഷ്ട്രീയം. അതാണ് ഫ്രറ്റേണിറ്റിക്കാരുടെ ലിബറൽ പ്രതിസന്ധി!

Top