ദേവസ്വത്തിൽ മുന്നോക്ക സംവരണം വിപ്ലവ താലത്തിൽ വച്ചു കൊടുത്ത്,സവർണ രാഷ്ട്രീയത്തിന് സ്വീകാര്യത നല്കിയ ഇടതുപക്ഷം,കേരളത്തിലും ബി ജെ പി ക്ക് പരവതാനി വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അമ്പലമായ അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം, ബി ജെ പിയേക്കാൾ വലിയ ഹൈന്ദവ മാർക്സിസം കളിക്കുകയാണ്.ബാബറി മസ്ജിതിനടുത്ത ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ഹിന്ദുക്കൾക്കു് തുറന്നുകൊടുത്ത കോൺഗ്രസ് കാണിച്ച അതേ അബദ്ധം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും തുടരുന്നു.ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നറിയുന്നില്ല ചരിത്രമേ…. ഇവരോട് പൊറുത്താലും.

Top