ദളിത് സമരങ്ങൾ മുസ്ലിംകളോടും പിന്നാക്കക്കാരോടും ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതാകുമ്പോൾ; മുന്നോക്കകാരോടല്ല ഭരണകൂടത്തോടാണ് എതിരാവേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ സമൂഹത്തിനകത്തു ജനാധിപത്യപരമായ പൊളിച്ചെഴുത്തുകൾ സാധ്യമാകൂ.

Top