തോക്കിൻ കുഴലിൽ വിപ്ലവം എന്ന ആശയം കാല്പനിക വത്കരിച്ച പാർട്ടി അത്‌ വിട്ടു ballot വിപ്ലവം കൊണ്ട് ജയിച്ച മറ്റത് തന്നെ പിന്തുടരുന്ന കുറച്ചു പേരെ തോക്കിൻ മുനയിൽ കൊന്നു. അല്ലാതെ തന്നെ പോലിസ് വയലന്സിന് പേര് കേട്ട സർക്കാർന്റെ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർഥി തോക്ക് തോൽക്കുന്ന കാലം പാട്ടു വെച്ച് വിഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണോ paradoxical പാരഡി ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത്

Top