ഡിയർ എഡിറ്റർ, ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് പേരെ ആൾക്കൂട്ടമല്ല, രണ്ട് മുസ്ലീങ്ങളെ ആർ എസ് എസ്‌ കാർ തല്ലിക്കൊന്നു. അതാണ്‌ സത്യം. പക്ഷെ അതൊരു വാർത്തയല്ല.

Top