ജാതിയെന്ന രാജവെമ്പാല കേരളത്തിലില്ല എന്ന് അവർക്ക് ഒളിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയാതായിരിക്കുന്നു അത് കരിങ്കൽ മതിലിലിൽ നിന്നും പത്തി വിടർത്തി പുറത്തു് വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന്റെ തലക്ക് തന്നെ അടിക്കണം

Top