ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടന മൂല്യങ്ങളും മറ്റൊരിക്കലും ഇല്ലാത്തവിധം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുകാലത്ത് ഈമൂല്യങ്ങളെ തല്ക്കാലം കൈവിട്ടിട്ടയാലും കര്ണാടകയിലെ കോണ്ഗ്രസ്സ് ജെഡിയൂ സഖ്യത്തിന് ബീ ജെ പീ ക്കെതിരെ ഒരു പ്രധിരോധം തീർക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് വരുന്ന ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർമാർക്കും മതേതര പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്കും നല്കുന്ന ആത്മ വിശ്വാസം ചെറുതല്ലാത്തതായിരിക്കും, അതിനിടയിൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ചരിത്രവും ഹൈന്ദവ പ്രീണനവും എല്ലാം കീറിമുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നവർക്ക് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മുറുപടിയുണ്ടാകും

Top