ഗാന്ധി എന്ന ത്യാഗപൂർണമായ രൂപത്തിലൂടെ രാജ്യത്ത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന പുരോഗമന / ലിബറൽ ഹിന്ദുവിന്റെ നിർമാണം ഇന്നും മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ തുടരുന്നുവെന്ന തിരിച്ചറിവ് മാത്രം ബാക്കിയാവുന്നു.

Top