ഗാന്ധിജിയെകൂടി ഉൾകൊള്ളുന്ന മാർക്സിനെ വീണ്ടെടുക്കാനാകും.സുനിൽ പി ഇളയിടം. “ഗാന്ധിജി”, മാർക്സ്, “ഇളയിടം’. എന്നു കൂടി ആയാൽ പൊളിച്ചേനെ. എഴുപതുകളിലെ “അമർ അക്ബർ ആന്റണി” നാഷണലിസം പോലെ.മനുഷ്യനിവിടെ കരീബിയൻ റെഗ്ഗെയിൽ പൊളിക്കുമ്പോഴാ,ഒരു ഗാന്ധി ഒരു മാർക്സ്. ഇയാളുടെയൊക്കെ പുരോഗമനം 1930 കളിൽ നിന്ന് എന്നാണ് ബസ് കേറുക?

Top