കർണ്ണാടകയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെയും മിക്ക സ്കൂളുകളുടെയും അവസ്ഥ ഇതു തന്നെ. കിന്റർഗാർട്ടൻ, മോണ്ടിസോറി, ഇസ്ലാമിക് പ്രീ സ്കൂൾ തുടങ്ങി വാൾഡോർഫ് സ്ക്കൂൾ വരെ വിവിധ പേരുകൾ, സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്നത് മേൽ പറഞ്ഞ പീഡനങ്ങളും. ഫോർബെലോ, റുഡോർഫ് സ്റ്റൈനറോ, മരിയ മോണ്ടിസോറിയോ, തിരിച്ചു വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യുക ഈ സ്കൂളുകൾക്കെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസു കൊടുക്കലാവും.. മാറ്റാറായില്ലേ പേരിൽ മാത്രം പുതുമയുള്ള ഇത്തരം സ്കൂളുകളുടെ ബാലപീഡനങ്ങൾ ..

Top