കേരളീയ പൊതുവിടത്തിൽ നിന്നും മുസ്ലിമിനെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കി കൊണ്ടാണ് സി.പി.ഐ.എം ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. പ്രത്യക്ഷത നേടുന്ന മുസ്ലിം ജീവിതങ്ങളെ/സംഘടനകളെ/സമരങ്ങളെ/സ്ഥലങ്ങളെ എല്ലാം വർഗീയത ആരോപിച്ചു മാറ്റി നിർത്താനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ബി.ജെ.പി യെക്കാൾ സമർത്ഥമായി ‘ഹിന്ദു സമുദായ’ ഏകീകരണം നടത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നിടത്താണ് സി.പി.ഐ.എം ൻ്റെ വിജയം.

Top