കേരളത്തിന്റെ “നായർ” രാഷ്ട്രീയവും / നായർ പൊതുബോധവും / നായർ രാഷ്ട്രീയ ശരികളും ചർച്ചചെയ്യുന്നിടത്ത് ഈ ആഷിഖ് അബു ഒക്കെ എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന മനസിലാകാത്തത് എനിക്ക് മാത്രമാണോ ?

Top