കേരളം കണ്ട നൂറ്റാണ്ടിലെ ദുരന്തം വെള്ളപ്പൊക്കമാണെങ്കിലും അത് തുറന്നു കാട്ടിയതു സംഘി propoganda എന്ന മഹാ ദുരന്തത്തെയാണ് . പിന്നെ നാട് കത്തുമ്പോഴും സ്വന്തം മുഖവും ശബ്ദവും ഉപയോഗിച്ച് വിഡ്ഢിത്തം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു റെക്കോർഡ് ചെയ്തു പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചില മഹാ തോൽവികളെയും…

Top