കെ.എൻ.പണിക്കർക്കും, ബി.രാജീവനും, സച്ചിദാനന്ദനും ഒക്കെ ജ്ഞാനം കുറവല്ലല്ലോ? എന്നാൽ അവർ ഒട്ടും ദുഷിച്ചചിന്തകർ അല്ലെന്നതാണ് ഖേദകരം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം “അമാനവസംഗമം” പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിത ജ്ഞാനത്തിനേല്പിച്ച പ്രഹരങ്ങളെ പറ്റി അവർ അറിയാതെപോയത്. നല്ലവരായ അവരെ ആരും അമാനവർ-അനാക്രി-പോമോ മുതലായ ദുഷിച്ച പേരുകൾ വിളിക്കാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ്.

Top