കുറെക്കാലം മാധ്യമ പ്രവർത്തനം പഠിച്ചിട്ടും ഫീൽഡിലിറങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ഒരു വലിയ നഷ്ടമായി തോന്നിയത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു. ദുരന്തമുഖങ്ങളിൽ ഓടിനടന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വഴികാട്ടിയ എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോടും സ്നേഹം മാത്രം.

Top