കാശ്മീരികൾക്കൊപ്പമാണെന്ന് പറയുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പുറപ്പാടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരംവട്ടം വിളിച്ചുപറയും..’കാശ്മീരികൾക്കെതിരെയുള്ള സംഘപരിവാർ അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുക’

Top