കറുപ്പ് എന്ന സംജ്ഞ കറുപ്പ് എന്ന നിറത്തിന്റെയല്ല; പ്രകാശത്തിന്റെ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ, നീതിയുടെ, പ്രക്രിയകളുടെ അഭാവത്തിന്റെ മെറ്റഫറാണ്.

Top