ഓരോ തരി കനലിനെയും ഭയക്കുന്നവർ, വെള്ളമൊഴിച്ചും തല്ലിയും ‘അരാജകത്വ’വും ‘അതിവിപ്ലവ’വും ‘സദാചാരലംഘന’വുമൊക്കെ ആരോപിച്ചും കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, ‘കനലൊരു തരി മതി’ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ ‘കാവ്യനീതി’ ആയി കാണണോ ‘പുല്ലുതിന്നേണ്ടി വരുന്ന’ പുലിയുടെ ഗതികേട് എന്നു മനസ്സിലാക്കണോ?

Top