ഒരു മണ്ടൻകുണാപ്പി പത്രപ്രവർത്തകൻ ഹാദിയയോട് : വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി മതം മാറുന്നത് ശെരിയാണോ ? ഹാദിയ like a boss : ഇനിയും ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വല്യ കഷ്ടമാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തരം ബാക്കിയുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. പ്ലീസ്. (ആ പത്രപ്രവർത്തകൻ സഖാവ് ആയിരിക്കാം. അല്ലാതെവിടന്ന് ഇതിനുമാത്രം വിവരക്കേടും ഉളുപ്പില്ലായ്മയും ഒരുമിച്ചു കിട്ടും)

Top