ഒരു ദലിത് സ്ത്രീ എത്തിയപ്പോൾ മാതൃഭൂമി ആവർത്തിച്ച് അവരുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വംശീയതയുടെ ജാതീയതയുടേയും കുത്തൊഴുക്ക് ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാം… തെറികളൊക്കെ കേരളം കേൾക്കാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ…

Top