ഒപ്പ് ശേഖരണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടിസഖാക്കള്‍ ഒരുകാര്യം കൂടി ചെയ്യണം, ഈ വിഷയത്തിലൊരു സര്‍വ്വേനടത്തി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം. ഇരകളുടെ കണക്കൊന്നറിയാനാണ്.

Top