ഒടുവില്‍ അവര്‍ എന്നെ തേടി വന്നു അപ്പോള്‍ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാന്‍ ആരും അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല”

Top