ഏഷ്യാനെറ്റ് കാണുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന 67 ശതമാനം മലയാളികളാണ് അസമിൽ 40 ലക്ഷം ആളുകളുടെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കിയതിനെ പിന്തുണക്കുന്നത്

Top