ഏതെങ്കിലും മാഫിയ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വക്കുക; അതിന്റെ പേരിൽ ഭിക്ഷാടകരേയും, വീടു കേറി കച്ചവടം നടത്തുന്നവരേയും, നാടോടികളേയും, ചെറിയ വേലക്കു വരുന്ന തമിഴരേയും, ഇതരദേശക്കാരെയും, കൈനോട്ടക്കാരെയും, ഭ്രാന്തരേയും എല്ലാം അപരാരാക്കുന്നത്, “കുട്ടികളെ പിടുത്തക്കാർ” ആക്കുന്നത് തനി ഊച്ചാളിത്തമാണ്

Top