ഏകദേശം 3 ദിവസത്തിനു മുൻപ് സിമി നിരോധനം 5 വർഷം കൂടി നീട്ടിയത് വളരെ ചെറിയ ഒരു വാർത്തയായി കടന്നു പോയി. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു സംഗതി. ഇൻഡ്യയിലെ 6 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിഗണിച്ചാണ് നിരോധനം നീട്ടിയത്. ആറെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം കേരളം ആയിരുന്നു. എന്ത് മണ്ണാങ്കട്ട ഭീകരപ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്

Top