എസ്.സി / എസ്.ടി ആക്ട് ദുർ്ബലപ്പെടുത്താൻ സവർണർക്ക് ചോര ചിന്തേണ്ടി വന്നില്ല. ഒരു തെരുവിലും സവർണ ഭരണകുടത്തിന്റെ ലാത്തിയും തോക്കും നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല. പക്ഷെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾ നേടാൻ പോലും ദളിതർക് തെരുവിൽ പൊരുതേണ്ടി വരുന്നു. സുപ്രിം കോടതി റദ്ദ് ചെയ്ത അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സമരം ചെയ്തവരിൽ 7 പേര് ഇന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Top