എന്നാൽ തികച്ചും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നു ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ മരിച്ചത് 100 പേർ അതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി സംഘികളെ.

Top