എനിക്ക് പ്രതിഷേധമില്ല!! വംശീയ വാദികളുടെ നാട്ടിൽ, ജാതി വെറിയന്മാരുടെ നാട്ടിൽ, അപര ജീവിതങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നൊരു നാട്ടിൽ ഇനിയും പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല. എവിടെ വെച്ചും ഏത് സമയത്തും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനാൽ ഇനിയും പ്രതിഷേധിച്ച് സ്വയമില്ലാതാവാൻ എനിക്കാവില്ല. ആയതിനാൽ എന്നെയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും സമുദായത്തെയും വെറുതെ വിടുക.

Top