എനിക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി തന്നിരിക്കുന്നു… പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വാടക വീട്ടിൽ പോലീസിനെ താമസിപ്പിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമില്ല… എനിക്കിപ്പോ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പോലീസിനും എനിക്കും താമസിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്. മേൽക്കൂരയില്ല എന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ… സമരവും നടക്കും പോലീസ് സംരക്ഷണവും നടക്കും…

Top