എനിക്കെന്റെ ജാതിയെ ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. എനിക്കും കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ സമൂഹം മാറട്ടെ.. എന്നിട്ട് ഞാൻ കൈയ്യടിക്കാം.

Top