എത്രസമകാലികൻ’ എന്നാണ് സുനിൽ പി ഇളയിടം 200 വയസ്സായ മാർക്സിനെ ഓർമിച്ചുകൊണ്ടു മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതിയ ലേഖനം..’മുതലാളിത്തത്തെയും അതിലാവർത്തിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെയും തിരിച്ചറിയാൻ മാർക്സിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങണമെന്ന് ലോകബാങ്ക് ബുദ്ധിജീവികൾ മുതൽ മർപ്പാപ്പവരെ പറയുന്നതും മാർക്സിന്റെ ഈ സമകാലികതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്’ എന്ന് ലേഖകൻ പറയുന്നു.എപ്പോഴും ‘സമകാലികമായിരിക്കുന്ന’ ചിന്ത കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒന്നായാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്.

Top