ഊരുമൂപ്പന്മാരാണ്.. അട്ടപ്പാടിയിലെ ഇരുള, കുറുമ്പ ,മുതുഗഊരുകളിലെ മൂപ്പന്മാരാണ്.. മധുവിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തിരുന്ന്, അവരു പറയുന്നത്, പട്ടിണിയെപ്പറ്റിയല്ല കേട്ടോ.. മണ്ണിനെപ്പറ്റിയാണ്.. അവരുടെ ഭൂമിയെപ്പറ്റിയാണ്.. ഊരു മക്കളുടെ ഇന്നിനെയും നാളെയെയും പറ്റിയാണ്… പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇരുള സമുദായത്തിന്റെ ഊരുമൂപ്പനാണ്..

Top