ഉഡായിപ്പുകളായ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കെതിരെ എന്തിനെഴുതണമെന്നാ ആലോചിച്ചത്… ജാതീയതയും പരവിദ്വേഷവും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുമാക്കെ നിറഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്ന സര്‍വ്വേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ദിനം തന്നെ മതിയായതല്ലേ ഈ കൂട്ടങ്ങള്‍ക്ക്

Top