ഈ ഹോളി എന്ന് പറയുന്നത് കൊറച്ചു പൊടി വാരി എറിയുന്ന നിഷ്കളങ്ക ആഘോഷമൊന്നുമല്ല കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നെ ഉള്ളൂ ;)

Top