ഈ അടുത്തിടെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പ്രണയിച്ച് എതിർപ്പുകൾക്ക് ഒടുവിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു. പെണ്ണ് വിശ്വകർമ്മയും ചെക്കൻ ഈഴവയും. സദ്യ നായന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാര് ചിലരൊന്നും പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാര് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഴിക്കില്ല എന്ന്

Top