ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനോ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമോ പൌരന് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്.” – ജോസഫ് സി മാത്യു

Top