ഇന്ന്, ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയുടെ പതിനാറാം വാർഷികം. മറക്കില്ല. ഈ ദിവസം മാത്രമല്ല. ആ വംശഹത്യയുടെ അമരക്കാരെ പ്രധാനമന്ത്രി പദമടക്കമുള്ള എല്ലാ സമുന്നത അധികാരങ്ങളും നൽകി ആദരിച്ച ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നീതിയും.

Top