ഇന്ത്യയെന്ന സവർണ്ണ ഹിന്ദു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ക്രൂരതയേയും വിഷലിപ്തതേയും മനസ്സിലാക്കാൻ ബീയുമ്മയുടെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന “അറിവില്ലാത്ത ദുനിയാവ്‌” എന്നതിനേക്കാൾ കൃത്യമായ പ്രയോഗങ്ങൾ സാധ്യമാണോ?

Top