ഇനിയും ഹിന്ദുവായി ജീവിക്കുന്നത് അപമാനമാണ് ജീവിക്കാനല്ല മുസ്ലീമായി മരിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത നാട്ടിൽ മുസ്ലീമാവുകയെന്നത് ഈ നിമിഷത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് സമരമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലീം ആവുകായെന്നത് വിപ്ലവപ്രവർത്തനമാണ് സമരമാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞോ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ മാഹാത്മ്യം കണ്ടുമല്ല നജ്മൽ ബാബുവിന്റെ അനുഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഞാൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നു മുസ്ലീമിന് നേരെയുണ്ടാവുന്ന ആദ്യ വെട്ടിന് എന്റെ കഴുത്ത് തയ്യാർ.

Top