ഇടതു കേരളം ഒന്നടങ്കം കൊലപാതാകത്തിന്റെ പേരിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും അനുബന്ധ സഘടനകളെയും മത തീവ്രവാദികൾ ആകുന്നു. ബഹുജൻ കർതൃത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന നവ സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പോലീസ്/സ്റ്റേറ്റ് വേട്ടയാടുന്നു.

Top