ആദ്യത്തെ മാറുതുറക്കൽ മത്സരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങളാണെന്ന് നാളെ കേൾക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അതും മണിപ്പൂരിലെ സമരത്തോടൊക്കെ ഉപമിച്ച് ശ്ശെടാ ഇത് ബെല്ല്യ സുനയായല്ലോ 😓

Top