ആദിവാസി എന്ന പദം എനിക്കൊരിക്കലും അപമാനമല്ല ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളാണ് ഞങ്ങൾ. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിയം പീസുകളായും ഒരു നേരം വിശപ്പടക്കാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങളുടെ മർദനമേറ്റ് മരിക്കേണ്ടിയും വരുന്നു. സവർണ്ണ മാടമ്പികളെ ഒന്നറിയുക ഇന്നു നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമി പോലും ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കട്ടെടുത്തതാണെന്ന്…

Top