ആദിവാസികള്‍ പല സ്ഥല്ങ്ങളില്‍ പല കാലങ്ങ്ളിലൂടെയും പഠിച്ചും പൊരുതിയും കഷ്ട്ട്പെട്ടും രസിച്ചും ആനന്ദിച്ചും ഒക്കെ ജീവിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ഭൂമിയുടെ,മാനസിക അവസ്ഥയുടെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ നേരിടുന്ന അതിക്രമത്തിന്റെ ,ഫണ്ടുകളുടെഎല്ലാം statistics,Data എല്ലാം “ഞങ്ങളുടെ” കൈയിലാണ്.അത് പോസ്റ്റികൊണ്ടേയിരിക്കും.ഇങ്ങനെയാണ് പല പ്രതികരണങ്ങളില്‍ നിന്നും മനസിലാകുന്നത്.

Top