ആദിവാസികളും ദളിതരും സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നു കൊഴിഞ്ഞു പോയവരാത്രേ. ഒന്നു പോടോ, പച്ചത്തെറിയും പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി വേറെ പണി നോക്കിപ്പോയവരാ.

Top