അവർണന്റെ ജാതിരഹിത വോട്ടും സവർണന്റെ ജാതിവോട്ടും ഒരുപോലെ നേടാൻ സവർണനെ കഴിയു. അതാണ് ഈ ജാതി എന്ന പ്രതിഭാസം !

Top