“അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇമ്രാൻ ഖാൻ” എന്നു കമന്റിയാൽ രാജ്യദ്രോഹമാവുമെന്നറിയാം. അതിനാൽ; “ഇമ്രാൻ ഖാനെ കണ്ണുരുട്ടി ഞെട്ടിച്ച്‌ ഇന്ത്യൻ കമാന്ററെ മോചിപ്പിച്ച മോദിജിക്ക്‌ ധ്വജപ്രണാമം!”

Top